எண்டோமெட்ரியோசிஸ் (Endometriosis) பிரச்சினைக்கு அக்குபங்க்சரில் தீர்வு

எண்டோமெட்ரியோசிஸ் (#Endometriosis) பிரச்சினைக்கு அக்குபங்க்சரில் தீர்வு

இன்று இளம் வயது பெண்களைக்கூட தாக்கக்கூடிய ஒரு...

Posted by Chennai Jayanth Acupuncture on Wednesday, May 13, 2020

26 May 2020

 
This website was built using N.nu - try it yourself for free.(info & kontakt)